โมบิล Nuto H 68 ISO VG 68 น้ำมันหล่อลื่น 20 ลิตร Mobil Nuto H 68 ISO 68 VG 20L

เปรียบเทียบสินค้า

Description

โมบิล Nuto H 68 ISO VG 68 น้ำมันหล่อลื่น 20 ลิตร Mobil Nuto H 68 ISO 68 VG 20L

การใช้งาน
ระบบทที่ใช้ร่วมกับป๊ัมแบบเฟือง แบบใบกวาด แบบเรเดียล และลูกสูบตามแกนที่แนะนําให้ใช้นํ้ามันไฮดรอลิก ป้องกันการสึกหรอระบบไฮดรอลิกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือรั่วซึม
เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงการสัมผัสกับนํ้าแม้ในปริมาณที่น้อยและทที่อาจทําให้ชิ้นส่วนชํารุดเสียหาย
ระบบที่มีส่วนประกอบของเฟืองและแบร่ิงเกียร์ท่ีต้องการการปกป้องการสึกหรอในระดับปานกลาง
ระบบที่รองรับการแบกรับน้ําหนักมากๆ และต้องการการปกป้องการสึกหรอ
การใช้งานที่ต้องการการปกป้องการกัดกร่อนโดยมีฟิล์มนํ้ามันที่เคลือบอยู่บางๆเช่นระบบท่ีต้องเผชิญกับน้ําในปริมาณเล็กน้อยเครื่องจักรท่ีมีส่วนประกอบออกแบบมาโดยใช้โลหะอัลลอยด์หลายชนิด

Brand

Mobil โมบิล

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.